IAIA16 Committees

 

Program Committee

Sachihiko Harashina (Co-Chair)
Takehiko Murayama (Co-Chair)
Yaw Amoyaw-Osei
Jill Baker
Terry Calmeyer
Kiichiro Hayashi
Angeles Mendoza-Sammet
Ryo Tajima
Akira Tanaka

 

Local Arrangements Committee

Hiromichi Fukui (Chair)
Kiichiro Hayashi (Vice-Chair)
Hideharu Morishita (Vice-Chair)
Satoru Sugita
Akiko Urago
Aritsune Kino
Yasunori Shigemoto
Junichi Hirano
Masahiro Shirotsuki
Akira Tanaka
Hye-Sook Park
Kumi Sato
Tsutomu Nakatani
Yoshitsugu Hayashi

 

Logistics Committee

Shigeo Nishikizawa (Chair)
Funimo Iizuka
Takuya Sugimoto
Hideyuki Ito

 

Sponsorship/public relations committee

Tatsuo Itoh (Co-Chair)
Haruo Shimada (Co-Chair)
Takashi Inagaki (Vice-Chair)
Osamu Kajitani (Vice-Chair)
Sachihiko Harashina
Jill Baker
Yuki Shibata
Masaaki Komiya
Katsura Miyazaki
Masanobu Saito
Miles Scott-Brown
Katsuaki Suzuki
Susumu Ushida

 

Japan committees for IAIA16

Executive Committee

Sachihiko Harashina (Chair)                                      Chiba University of Commerce
Takashi Inagaki (Vice-Chair)                                      Gifu Pharmaceutical University
Kazumi Ito                                                                 Aichi Prefectural Office
Tetsuro Uesugi                                                          Ministry of the Environment
Susumu Ushida                                                         Japan Bank for International Cooperation
Osamu Kajitani                                                          Japan Association of Environmental Assessment
Aritsune Kino                                                             Nagoya Convention & Visitors Bureau
Masanobu Saito                                                        Japan External Trade Organization
Katsuaki Suzuki                                                          Japan National Tourism Organization
Akira Tanaka                                                              Tokyo City University
Tomofumi Tozaki (Chie Watanabe)                          Nagoya City Office
Tetsuya Nagashima (Keiko Omori)                           Ministry of the Environment
Tsutomu Nakatani                                                     Nagoya Congress Center
Shigeo Nishikizawa                                                   Tokyo Institute of Technology
Kiichiro Hayashi                                                         Nagoya University
Katsura Miyazaki                                                       Japan International Cooperation Agency
Takehiko Murayama                                                  Tokyo Institute of Technology
Hiromichi Fukui                                                         Chubu University
Ken’ichiro Yanagi                                                       Meiji University

 

ADVISORS

Tatsuo Ito                                                                   Mie University
Haruo Shimada                                                          Chiba University of Commerce

 

AUDITORS

Yoji Kurimoto                                                             IDEA Consultants, Inc.
Masazumi Shioda                                                      Kogakuin University

 

SECRETARIES

Takehiko Murayama (Secretary-General)                 Tokyo Institute of Technology
Shigeo Nishikizawa (Deputy Secretary-General)      Tokyo Institute of Technology
Fumino Iizuka                                                            Tokyo Institute of Technology
Hedeyuki Ito                                                              Nihon University
Kanji Usui                                                                  ESC Research
Akiko Urago                                                               Raven
Yoichi Kuwabara                                                        Chiba University of Commerce
Yuki Shibata                                                               Toho University
Masahiro Shirotsuki                                                  Nagoya University of Foreign Studies
Satoru Sugita                                                             Chubu University
Takuya Sugimoto                                                       Chiba University of Commerce
Ayano Takeuchi                                                          Toho University
Ryo Tajima                                                                 National Institute for Environmental Studies
Atsushi Nagaoka                                                       Tokyo Institute of Technology
Shigehiro Yokota                                                        Tokyo City University

 

SPONSORSHIP/PR SUB-COMMITTEE

Tatsuo Ito (Co-chair)                                                  Mie University
Haruo Shimada (Co-chair)                                         Chiba University of Commerce
Takashi Inagaki (Vice Chair)                                      Gifu Pharmaceutical University
Osamu Kajitani (Vice Chair)                                      Japan Association of Environmental Assessment
Susumu Ushida                                                         Japan Bank for International Cooperation
Masaaki Komiya                                                        Development Bank of Japan Inc.
Masanobu Saito                                                        Japan External Trade Organization
Katsuaki Suzuki                                                          Japan National Tourism Organization
Tomofumi Tozaki                                                       Nagoya University
Hiromi Hashimoto                                                     Aichi Prefectural Office
Sachihiko Harashina                                                  Chiba University of Commerce
Katsura Miyazaki                                                       Japan International Cooperation Agency
Takehiko Murayama                                                  Tokyo Institute of Technology

 

SECRETARIES

Yuki Shibata (Representative)                                   Toho University
Fumino Iizuka                                                            Tokyo Institute of Technology
Yoichi Kuwabara                                                        Chiba University of Commerce
Takuya Sugimoto                                                       Chiba University of Commerce

 

LOCAL ARRANGEMENT COMMITTEE

Hiromichi Fukui (Chair)                                               Chubu University
Kiichiro Hayashi (Vice Chair)                                      Nagoya University
Hideharu Morishita (Vice Chair)                                  Aichi Gakuin University
Takashi Inagaki                                                           Gifu Pharmaceutical University
Makoto Iwase                                                              Japan International Cooperation Agency
Aritsune Kino                                                              Nagoya Convention & Visitors Bureau
Junichi Hirano (Hiroshi Kondo)                                   Aichi Prefectural Office
Kumi Sato                                                                   Kinjo Gakuin University
Yasunori Shigemoto                                                   Nagoya City Office
Tsuneo Takeuchi                                                        Nagoya University
Akira Tanaka                                                              Tokyo City University
Nobuyuki Tsutsui                                                       Motoi Designer
Tsutomu Nakatani                                                      Nagoya Congress Center
Hye-Sook Park                                                          Mie University
Yoshitsugu Hayashi                                                   Nagoya University
Shigeo Nishikizawa                                                   Tokyo Institute of Technology

 

SECRETARIES

Satoru Sugita (Representative)                                Chubu University
Hideyuki Ito                                                               Nihon University
Akiko Urago                                                              Raven
Masahiro Shirotsuki                                                  Nagoya University of Foreign Studies

 

TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE

Takehiko Murayama (Chair)                                      Tokyo Institute of Technology
Hidefumi Kurasaka (Vice Chair)                                Chiba University
Akira Tanaka (Vice Chair)                                          Tokyo City University
Yayoi Isono                                                                Tokyo Keizai University
Tetsuro Uesugi                                                           Ministry of the Environment
Katsuhisa Uchiyama                                                  Development Bank of Japan Inc.
Osamu Kajitani                                                          Japan Association of Environmental Assessment
Hideki Koizumi                                                           University of Tokyo
Naoyuki Sakumoto                                                    Japan External Trade Organization
Tetsuya Nagashima (Keiko Omori)                           Ministry of the Environment
Kiichiro Hayashi                                                        Nagoya University

 

SECRETARIES

Ryo Tajima (Representative)                                    National Institute for Environmental Studies
Kanji Usui                                                                 ESC Research
Shigehiro Yokota                                                      Tokyo City University

 

 

 

Go Back